Hiệp định thương mại

07/03/2022

Tác động tích cực của các hiệp định thương mại Việt – Nhật

giới thiệu thông tin cơ bản về hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam- Nhật Bản VJEPA và hiệp định đa phương RCEP có sự tham gia của Việt Nam và Nhật Bản.

07/03/2022

Tác động tích cực của các hiệp định thương mại Việt – Nhật

giới thiệu thông tin cơ bản về hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam- Nhật Bản VJEPA và hiệp định đa phương RCEP có sự tham gia của Việt Nam và Nhật Bản.