Workshop Hybrid: “Nhập Môn Ngành Tư Vấn Chiến Lược”

24/05/2024

Workshop Hybrid: Khám phá ngành tư vấn chiến lược, M&A tại "Nhập Môn Ngành Tư Vấn Chiến Lược"

Tìm kiếm đối tác Nhật Bản, M&A, đầu tư sang Nhật?

Hãy liên hệ với chúng tôi, trao đổi hoàn toàn
Miễn Phí!