Giáo dục

29/06/2023

Tìm kiếm đối tác M&A lĩnh vực giáo dục

JapanBiz tìm kiếm đối tác M&A là các doanh nghiệp kinh doanh, vận hành trường mầm non, tiểu học, Edtech, cung cấp ứng dụng Kidhub.

29/06/2023

Tìm kiếm đối tác M&A lĩnh vực giáo dục

JapanBiz tìm kiếm đối tác M&A là các doanh nghiệp kinh doanh, vận hành trường mầm non, tiểu học, Edtech, cung cấp ứng dụng Kidhub.

Bài viết nổi bật