May mặc

29/06/2023

Tìm kiếm đối tác M&A: Lĩnh vực May mặc

JapanBiz tìm kiếm đối tác M&A lĩnh vực may mặc, ở hữu công nghệ từ vật liệu tái chế, phế liệu (polyester, bã mía...)

29/06/2023

Tìm kiếm đối tác M&A: Lĩnh vực May mặc

JapanBiz tìm kiếm đối tác M&A lĩnh vực may mặc, ở hữu công nghệ từ vật liệu tái chế, phế liệu (polyester, bã mía...)

Bài viết nổi bật